Name Sexed Genomic Proven ISU Milk Fat % Pro % Type
Moulin No No No 124 467 1.6 0.5
Montoya No No Yes 9 0.03 0.02
Magic JB No Yes No 139 217 0.5 1.0 114
Licra JB No Yes No 133 597 0.0 0.7 117
Linao JB No Yes No 147 651 -1.8 1.2 117
Jumper JB No Yes No 132 279 0.6 1.5 108
Appolo JB No No Yes 99 178 -1.0 0.4 97
Jordren JB No Yes No 152 258 3.1 1.6 105
Harpon JB No No Yes 154 751 2.6 1.5 113