Name Sexed Genomic Proven ISU Milk Fat % Pro % Type
Moulin No No No 124 467 1.6 0.5
Montoya No No Yes 9 0.03 0.02
Magic JB No Yes No 144 358 0.3 1.1 116
Licra JB No Yes No 139 653 0.0 0.8 119
Linao JB No Yes No 151 671 -1.8 1.3 118
Jumper JB No Yes No 135 317 0.7 1.6 109
Appolo JB No No Yes 103 218 -0.9 0.5 98
Jordren JB No Yes No 157 341 3.3 1.7 106
Harpon JB No No Yes 160 793 2.5 1.4 113