Name Sexed Genomic Proven ISU Milk Fat % Pro % Type
Nexen JB No Yes No 141 912 0.1 0 109
Nazdak JB No Yes No 130 423 0.3 0.7 112
Itachi JB No No Yes 130 627 1.6 0.1 106
Moulin No Yes No 124 467 1.6 0.5
Montoya No No Yes
Magic JB No Yes No 138 274 0.3 0.9 114
Linao JB No Yes No 146 672 -1.7 1.3 117
Jumper JB No Yes No 128 262 0.6 1.3 108
Appolo JB No No Yes 99 172 -1 0.4 97
Jordren JB No Yes No 151 272 3.1 1.6 105
Harpon JB No No Yes 152 745 2.6 1.6 114