Name Sexed Genomic Proven ISU Milk Fat % Pro % Type
Nexen JB No Yes No 142 941 -0.1 0.1 109
Nazdak JB No Yes No 131 451 0.1 0.6 111
Itachi JB No No Yes 133 621 1.8 0.1 106
Moulin No No No 124 467 1.6 0.5
Montoya No No Yes
Magic JB No Yes No 137 177 0.3 1.0 114
Linao JB No Yes No 145 670 -1.6 1.3 116
Jumper JB No Yes No 133 326 0.6 1.5 108
Appolo JB No No Yes 99 172 -1.0 0.4 97
Jordren JB No Yes No 149 238 3.1 1.6 105
Harpon JB No No Yes 156 865 2.6 1.5 113